μSR study on the ground state of bond-disordered spin gap system (CH3)2CHNH3Cu(Cl1-xBrx)3 (x = 0.95, 0.88)

T. Goto, T. Suzuki, S. Nakajima, K. Kanada, T. Saito, A. Oosawa, I. Watanabe, H. Luetkens, A. Amato

研究成果: Article査読

本文言語English
ページ(範囲)1-4
ジャーナルConference Series
200
出版ステータスPublished - 2010 4月 1

引用スタイル