Foreword: Special section on VLSI design and CAD algorithms

Akihisa Yamada, Yoshinobu Higami, Kazuyoshi Takagi, Motoki Amagasaki, Makoto Ikeda, Tohru Ishihara, Kazuhito Ito, Kimiyoshi Usami, Kenichi Okada, Seiji Kajihara, Mineo Kaneko, Hiroshi Kawaguchi, Shinji Kimura, Atsushi Kurokawa, Yuichiro Shibata, Kenshu Seto, Tian Song, Yasuhiro Takashima, Atsushi Takahashi, Takashi TakenakaNozomu Togawa, Hiroyuki Tomiyama, Shigetoshi Nakatake, Yuichi Nakamura, Masanori Hashimoto, Kiyoharu Hamaguchi, Hiroyuki Higuchi, Tetsuya Hirose, Daisuke Fukuda, Takeshi Matsumoto, Yukiya Miura, Shin Ichi Minato, Fumihiro Minami, Shigeru Yamashita, Yasushi Yuminaka, Masaya Yoshikawa, Takayuki Watanabe

研究成果: Editorial査読

本文言語English
ページ(範囲)2366
ページ数1
ジャーナルIEICE Transactions on Fundamentals of Electronics, Communications and Computer Sciences
E97A
12
DOI
出版ステータスPublished - 2014 12月 1

ASJC Scopus subject areas

  • 信号処理
  • コンピュータ グラフィックスおよびコンピュータ支援設計
  • 電子工学および電気工学
  • 応用数学

引用スタイル