Special section on towards the realization of organic molecular electronics

Teruaki Katsube, Mitsuyoshi Onoda, Yuki Hasegawa, Hiroyuki Fujii, Eiji Itoh, Hirotake Kajii, Tohru Kubota, Kazuhiro Kudo, Yutaka Majima, Yoko Matsuzawa, Satoshi Mikoshiba, Hitoshi Muguruma, Shuichi Nagamatsu, Kazuhiro Saito, Kazunari Shinbo, Takao Someya, Okihiro Sugihara

研究成果: Editorial査読

本文言語English
ページ(範囲)1725-1726
ページ数2
ジャーナルIEICE Transactions on Electronics
E89-C
12
DOI
出版ステータスPublished - 2006 12月
外部発表はい

ASJC Scopus subject areas

  • 電子材料、光学材料、および磁性材料
  • 電子工学および電気工学

引用スタイル